Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przeznaczona dla Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników Kontrahentów dot. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Filipa Goeldnera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą: ANNFIL Filip Goeldner

Realizując obowiązki informacyjne wynikające w szczególności z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO”), jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, niniejszym informuję Państwa, że:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Filip Goeldner  prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ANNFIL Filip Goeldner pod adresem: ul. Starołęcka nr 149, 61-361 Poznań, posiadający NIP: 7792351367 oraz REGON: 302265561 (dalej zwany: Przedsiębiorcą lub Administratorem).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zasad przetwarzania przez Przedsiębiorcę Państwa danych osobowych lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z Administratorem można skontaktować się:

 • Pisemnie: na adres siedziby przedsiębiorcy wskazany powyżej za pośrednictwem przesyłek pocztowych;
 • Głosowo: pod numerem telefonu Przedsiębiorcy, tj. +48 575 747 808;
 • Elektronicznie: na skrzynkę poczty elektronicznej przedsiębiorcy, tj. biuro@webpack.pl.

Administrator nie jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przedsiębiorca, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą niezwłocznie udziela odpowiedzi na kierowane do niego pytania w związku z ochroną danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z różnymi sytuacjami, w szczególności w związku z:

 • udostępnieniem przez Państwa danych osobowych poprzez użycie jednego z dostępnych kanałów komunikacji, m.in. poprzez skierowanie zapytania/oferty telefonicznie lub mailowo oraz prowadzeniem korespondencji, w tym udzielaniem odpowiedzi na kierowaną korespondencję;
 • udostępnieniem przez Państwa danych osobowych w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności o świadczenie usług, dostawy towarów lub sprzedaży;
 • udostępnieniem przez Państwa danych osobowych w związku z realizacją współpracy handlowej pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, w tym negocjowaniem i wykonywaniem umów, ;
 • udostępnieniem nam Państwa danych osobowych przez naszego kontrahenta w związku z realizacją zawartych umów;
 • dochodzeniem roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę, w tym wobec osób trzecich;
 • obroną przed roszczeniami kierowanymi względem Przedsiębiorcy, w tym przez osoby trzecie;
 • wypełnianiem przez Przedsiębiorcę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Przedsiębiorca w związku z powyższymi sytuacjami uzyskuje dane osobowe (samodzielnie lub poprzez swoich pracowników) bezpośrednio od Państwa, a w przypadku przetwarzania danych Pracowników partnerów handlowych Przedsiębiorcy, dane te Przedsiębiorca uzyskuje od swoich partnerów handlowych i Kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umów.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przedsiębiorca informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe w jednym lub kilku następujących celi, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jeden lub więcej ze wskazanych poniżej przepisów:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz zapytania telefoniczne; przygotowania oferty Przedsiębiorcy zgodnej z Państwa oczekiwaniami, przyjęcia i realizacji zlecenia oraz podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umów, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, a także w celach kontaktu z naszymi Kontrahentami, dostawcami i partnerami handlowymi;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie realizacji Państwa zapytań dotyczących reklamacji, gwarancji, wniosków, skarg; realizacji zapytań dotyczących danych osobowych; realizacji obowiązków księgowych, w tym wystawienia i doręczenia rachunków i faktur; prowadzenia rachunkowości oraz dokumentacji do której prowadzenia Przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy, w szczególności wykonania zawartych umów; ochrony praw Przedsiębiorcy lub osób trzecich; dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi; zapewnienia zgodności wykonywanej działalności i sposobów przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie z przepisami o ochronie danych osobowych, rachunkowymi i podatkowymi.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorca informuje, że typowymi kategoriami danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez Przedsiębiorcę są:

 • dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, firma;
 • dane identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, w szczególności: NIP, REGON;
 • dane adresowe, w szczególności: adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres realizacji zlecenia, adres dostawy;
 • dane kontaktowe, w szczególności:, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej;
 • dane rozliczeniowe, w szczególności: numer rachunku bankowego.

Przedsiębiorca informuje, iż stosuje wszelkie wynikające z przepisów prawa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zasadę minimalizmu. W związku z powyższym możliwe jest, że Przedsiębiorca przetwarza jedynie niektóre z powyższych danych, które są niezbędne do realizacji danego celu i w zakresie wynikającym z podstawy przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania od Przedsiębiorcy na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Przedsiębiorcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku z realizacją powierzonych im przez Przedsiębiorcę zleceń/w wykonaniu zawartych umów, w tym:

 • podmiotom świadczących na rzecz Przedsiębiorcy usługi,
 • partnerom handlowym,
 • podmiotom Współpracującym,
 • dostawcom usług, podwykonawcom i Kontrahentom,

w szczególności w zakresie usług prawnych i doradczych, usług księgowych i podatkowych, usług kurierskich i pocztowych, usług IT, usług hostingowych i serwerowych, usług związanych z usuwaniem i wywozem nieczystości; na podstawie stosownych umów.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Przedsiębiorcę innym podmiotom lub organom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorca informuje, że okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest zależny od celu, w związku z którym Państwa dane są przetwarzane przez Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę przez dłuższy z okresów czasu, który jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres czasu niezbędny do odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Przedsiębiorcy, okres przygotowania oferty na podstawie Państwa zapytania oraz oczekiwania na Państwa akceptację, okres prowadzenia negocjacji oraz precyzowania warunków realizacji zlecenia, wymiany korespondencji;
 • okres czasu na jaki zawarta została umowa, okres realizacji zawartej umowy, okres wynikający z udzielonych gwarancji, rękojmi lub innych praw o zbliżonym charakterze, okres wynikający z norm prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego;
 • okres czasu wynikający z właściwych przepisów prawa, przez który przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne m.in. ze względu na konieczność udokumentowania wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej zgodnie z prawem;
 • okres czasu, który jest niezbędny do ochrony praw i roszczeń Administratora i podmiotów trzecich oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Przedsiębiorcy przez podmioty trzecie;
 • okres czasu wskazany przez właściwe przepisy prawa jako termin przedawnienia roszczeń prywatnoprawnych oraz publicznoprawnych;
 • okres prowadzonych wszelkiego rodzaju kontroli u Przedsiębiorcy przez powołane do tego na mocy właściwych przepisów prawa organy;
 • okres prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub innymi organami uprawnionymi do rozstrzygania sporów.

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych okresów, Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (PODMIOTÓW DANYCH)

W związku z przetwarzaniem przeze Administratora Państwa danych osobowych, Administrator informuje, iż przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo prze-słać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Prawo do cofnięcia zgody – Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przy-sługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Zakres każdego z powyższych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO. Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z Administratorem w formie mailowej lub pisemnej. Jednocześnie, Przedsiębiorca informuje, iż nie dysponuje infrastrukturą pozwalającą na identyfikację i utrwalanie połączeń głosowych, dlatego też w związku z realizacją zasady rozliczalności oraz koniecznością prawidłowej identyfikacji podmiotu, który żąda realizacji ww. praw, brak jest możliwości zrealizowania przysługujących Państwu praw za pośrednictwem połączenia głosowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań w celu ułatwienia realizacji Państwa praw dlatego też w przypadku kontaktu telefonicznego Przedsiębiorca w zakresie wynikającym z przepisów prawa udzieli Państwu niezbędnych instrukcji, w jaki sposób można skorzystać z przysługujących Państwu praw.

Niezależnie od powyższego. w każdym czasie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, tel. 606-950-000).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH, KONSEKWENCJE ODMOWY

Przedsiębiorca informuje, iż podanie przez Państwa danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji odpowiedzi na Państwa pytania, w tym te dotyczące oferowanych produktów i usług, przygotowania dla Państwa oferty na podstawie zgłaszanego zapytania, przyjęcia i realizacji zlecenia, prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy i jej wykonania, a także realizacji przysługujących państwu uprawnień tak związanych z reklamacjami, jak i wynikających z RODO. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja ww. działań i skorzystanie z oferowanych przez przedsiębiorcę usług. Jednocześnie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe pochodzą od partnerów handlowych i Kontrahentów Przedsiębiorcy, ich przetwarzanie jest niezbędne w związku z realizowaną współpracą w oparciu o zawartą umowę.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Przedsiębiorca informuje, iż Państwa dane nie podlegają profilowaniu oraz że w oparciu o uzyskane dane osobowe nie podejmuje w stosunku do Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Przedsiębiorca nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) i nie planuje tego robić w przyszłości. W przypadku zaistnienia po stronie Przedsiębiorcy chęci przekazywania danych poza EOG przed ich przekazaniem zapewni on realizację ciążącego na nim obowiązku informacyjnego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie utracie Państwa danych osobowych, uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu czy utracie kontroli nad danymi. Administrator stale monitoruje rozwój technologii w zakresie ochrony danych osobowych, a także identyfikuje pojawiające się zagrożenia w szczególności w zakresie przetwarzania danych w formie elektronicznej.